ประวัติวิทยาลัยพณิชยการบางนา

โรงเรียนพณิชยการบางนา ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดย ฯพณฯรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น (นายสุกิจ นิมมานเหมินท์) ได้ขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณพิเศษเพื่อจัดตั้งโรงเรียนพณิชยการเพิ่มขึ้น เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2512

วันที่ 3 พฤษภาคม 2512 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติจัดสรรเงินงบประมาณจำนวนเงิน 16 ล้านบาท โดยให้ผูกพันงบประมาณประจำปี 2513 ได้

คุณชนะ รุ่งแสง ได้ชี้ชวนญาติพี่น้องตระกูล “รุ่งแสง” โดยมีบิดา – “โรงเรียนพณิชยการบางนา” จึงได้เปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกในเดือนเมษายน 2513 โดยทางกรมอาชีวศึกษามอบหมายให้โรงเรียนพณิชยการพระนคร โรงเรียนวัดพระเชตุพน ตั้งตรงจิตวิทยาลัย โรงเรียนพณิชยการธนบุรี และโรงเรียนบพิตรพมุข (ในสมัยนั้น) ทำการรับสมัคร และสอบคัดเลือกให้มารดา คุณบุญนาค – คุณสุเทพ รุ่งแสง และตระกูล “รุ่งเรือง” โดยมีคุณเพิ่ม – คุณละออ รุ่งเรือง พร้อมใจกับบริจาคที่ดิน แขวงบางนา เขตพระโขนง เป็นจำนวนเนื้อที่ 11 ไร่ 23 ตารางวา ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ สร้างโรงเรียนพณิชยการแห่งใหม่

เมื่อได้รับมอบที่ดินแล้ว กรมอาชีวศึกษาได้ทำการสำรวจและออกแบบอาคารรวมทั้งหมด 10 รายการ คือ อาคารเรียน 3 หลัง (อาคาร 1, 2, และ 3 ) โรงอาหาร 1 หลัง บ้านพักภารโรง 3 หลัง สนามบาสเกตบอล 1 สนาม พร้อมรั้วลวดหนามรอบบริเวณวิทยาลัยและถนน พร้อมทั้งได้ติดตั้งไฟฟ้า ประปาและครุภัณฑ์ ปรากฎว่ามีบริษัทผู้รับเหมาได้เสนอราคาต่ำสุดเป็นเงิน 15,850,000 บาท (สิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

โรงเรียนพณิชยการบางนา

วันที่ 22 พฤษภาคม 2513 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนแห่งนี้ โดยให้ชื่อว่า “โรงเรียนพณิชยการบางนา” สังกัดกองโรงเรียนพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาชีวศึกษา แต่ในขณะนั้น อาคารเรียนยังไม่แล้วเสร็จ จึงให้สถานที่สมาคมนักเรียนเก่าพณิชยการ (บริเวณโรงเรียนพณิชยการพระนคร) เป็นสถานที่ทำการมอบตัว

วันที่ 10 มิถุนายน 2513 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้ง ดร.ไพศาลย์ จามรมาน มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่คนแรก

เนื่องจากในระยะแรกอาคารยังก่อสร้างไม่เสร็จ จึงใช้สถานที่โรงเรียนนานาชาติ ลาดพร้าว ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 1 สิงหาคม 2513 ต่อจากนั้นได้ย้ายมาเรียนที่บริเวณ อาคารชั่วคราว หลังคาจาก ฝากั้นด้วยเสื่อลำแพน ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอาคารถาวร จนสิ้นปีการศึกษา 2513 แต่อาคารก็ยังไม่แล้วเสร็จ การสอบไล่ปลายปีจึงต้องไปสอบที่โรงเรียนวัดธาตุทอง ส่วนการสอบคัดเลือในปีการศึกษา 2514 ก็ต้องดำเนินการสอบคัดเลือกที่โรงเรียนดุสิตพณิชยการอีกครั้ง

ในเดือน พฤษภาคม 2515 นักเรียนได้เข้าใช้อาคารที่เสร็จแล้วโดยได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2515 โดยมี ฯพณฯ สุกิจ นิมมานเหมินท์ เป็นประธานในพิธี

วันที่ 4 มิถุนายน 2517 กรมอาชีวศึกษาได้ประกาศยกฐานะโรงเรียนพณชิยการบางนาขึ้นเป็น “วิทยาลัยพณิชยการบางนา” โดยได้เปิดสอนนักเรียน และนักศึกษา 2 ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ. 6) สายอาชีพ และระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ต่อมาทางคุณบุญนาค-คุณสุเทพ รุ่งแสง ได้มีความศรัทธาต่อการศึกษาจึงได้มอบที่ดินให้แก่ วิทยาลัยฯ อีก 44 ไร่ โดยมอบให้คุณชนะ รุ่งแสง (บุตร) เป็นผู้ดำเนินการวันที่ 25 พฤษภาคม 2520 วิทยาลัยฯ ได้ทำบุญเลี้องพระเพื่อเป็นสิริมงคล และมีการตั้งชื่ออาคารเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ผู้มีพระคุณ ดังนี้

    1. อาคารสุกิจ นิมมานเหมินท์
    2. อาคารรุ่งเรือง
    3. อาคารรุ่งแสง
    4. อาคารบุญนาค-สุเทพ รุ่งแสง
    5. อาคารชนะ รุ่งแสง (โรงพลศึกษา)

วันที่ 1 ตุลาคม 2526 กรมอาชีวศึกษา ได้แต่งตั้งให้ ดร.ศรีสง่า กรรณสูต มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา แต่ ดร.ศรีสง่าได้ลาออกจากราชการ

วันที่ 1 พฤศจิการยน 2526 กรมอาชีวได้แต่งตั้งให้ นายประทีป ปฐมกสิกุล มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการบางนา และต่อมาได้มีการประกวดราคาก่อสร้างอาคาร 6 ชั้น ในวงเงินประมาณ 10,542,000 บาท และใน พ.ศ. 2528 กรมอาชีวศึกษาได้อนุมัติให้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีกเป็นจำนวน 7 ไร่ 2 งาน 95 ตารางวา ด้วยเงินบำรุงการศึกษาในราคา 12,380,000 บาท

ขณะนี้ วิทยาลัยฯ มีเนื้อที่ทั้งหมด 22 ไร่ 3 งาน 18 ตารางวา